بازرسی

فرم بازرسی ,درخواست بازرسی

تائیدیه اجزا مشخصات فنی

با انجام بازرسی ادواری و بیمه، از جبران هر گونه حادثه مطمئن شوید.

طبق قانون استاندارد، انجام بازرسی ادواری اجباری است.

در صورت عدم گواهی ایمنی سالیانه، عواقب حوادث آسانسور بر عهده ی مالک و یا مدیر ساختمان می باشد.

 

شرکت فرافرودایستا با انجام بازرسی آسانسور و رفع نواقص احتمالی در خدمت شما می باشد.

 

تلفن تماس شرکت فرافرود 88442234

 

سامانه مدیریت بازرسی آسانسور